Inona no atao raha hamono valala? Inona avy ireo dingana tokony arahina?

Misy sehatr’asa telo lehibe sady mifampiankina ny famonoana valala:

-Sehatr’asa fanairana sy fitiliana

-Sehatr’asa fandarofana

-Sehatr’asa fampitaovana

Fanairana sy fitiliana:

Misy tranga maromaro no ahafantarana fisian’ny valala, alohan’ny anaovana ny fitiliana: dia ny fandrefesana ny rotsak’orana, ny famantarana ny toe-tany sy ny zava-maniry, ny fiovan-toetra ny valala. Ka rehefa voamarina sy mahafeno ireo tranga ireo dia atao ny fitiliana fa ahiana ny fisian’ny valala.

Fandarofana:

Ny fandarofana no ivon’ny asa famonoambalala. Rehefa voamarina ny fisian’ny valala dia afaka miditra amin’ny fandarofana: raha Latsaky ny 10ha ny faritra rakotra valala: ireo vondron’olona any amin’ny fokontany (VOI-MV), fa raha 10ha ka hatramin’ny 100ha: ny tompon’andraikitra « Chef de poste » ao amin’ny IFVM no mamono azy; raha 100ha ka hatramin’ny 1000ha kosa: ny tompon’andraikitra « Chef de zone » no mamono azy. Ary raha 1000ha ka hatramin’ny 10000ha: ny « Chef de service intervention » no mamono azy. Saingy raha toa ka mihoatra ny 10000ha: famonoana amin’ny alalan’ny fiara manidina.

Fampitaovana:

Tsy tontosa ireo sehatr’asa roa etsy ambony raha tsy misy ny fitaovana. Ny sehatr’asa fampitaovana no mamatsy ny fitaovana rehetra mifanandrify amin’izay ilaina. Toy ny fanafody, fitaovana fandarofana, ny fiara, ny fitaovana fiarovana.