Efa hatramin’ny ela no nisian’ny valala teto ambony tany. Maro ireo toko sy andininy ao amin’ny Baiboly milaza ny fisian’ny valala tamin’izany andro izany, sy ny loza aterany eo amin’ny fiainam-bahoaka sy ny famokarana.

Mpanimba ny vokatry ny tany ny valala (Mlk 3: 11)

Ny fen’ilay valala no ahafahany mitsambikina mihoatra lavitra noho ny halavan’ny vatany (Job 39 :20)

Ilazana zavatra tsy tambo isaina ny valala indraindray ao amin’ny Baiboly (Mpits 6 :5 ; 7 :12 sy Jer 46 :23 ary Nah 3 : 15 ; 17)

Tena loza fahiny ny fisian’ny andiam-balala mpanimba voly (2 Tant 7 :13), toy ny loza fahavalo tany Ejipta fahiny. (Eks 10:4-6, 12-19; De 28:38; 1Mp 8:37; 2Ta 6:28;)

Milamina toy ny tafika voafehy tsara ny andiam-balala manidina, na dia tsy misy mpanjaka na mpitarika aza, ka hita fa manana fahendrena voa-janahary. (Ohb 30 :24,27)  

Velona efatra ka hatramin’ny enim-bolana ny valala, hoy ny mpikaroka. Tsy mahagaga àry raha voalaza fa hampijaly olona dimy volana ny valala, izany hoe mandritra ny androm-piainany (Apk 9 :7)

Miresaka zana-balala miofo ny Nahoma 3 :16, izay milazalaza ny miaramila asyrianina. Indimy miofo ny zana-balala mandra-pahalehibeny.

Nilaza ny mpamory vahoaka fa hananosarotra toy ny fandehan’ny valala ny fandehan’ny be taona, noho izy lasa manjoko sy tsy dia afa-mihetsika ary somary mankany aoriana ny kihony (Mpto 12 :5)